Badania lekarskie do pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Badania lekarskie do pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Właściciel przedsiębiorstwa lub zakładu powinien zapewnić swojemu personelowi odpowiednie warunki wykonywania należytych czynności zawodowych. Odpowiada on również za ochronę zdrowia zatrudnionych osób. Każda pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny pracy. Warto wiedzieć, jakie badania należy wykonać w związku z tymi ustaleniami.


Specjalista, analizujący wpływ środowiska zakładu lub firmy na osobę zatrudnioną

Lekarz medycyny pracy odpowiada za rzetelną diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób zawodowych. Przeprowadza on wstępne, okresowe oraz kontrolne badania. Specjalista często zarządza poradnią zakładową dla pracowników wraz z gabinetami specjalistycznymi. Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy obejmują m.in. analizy wstępne. Podlegają im osoby przyjmowane do firmy, młodociani, zmieniający przestrzeń zawodową oraz jednostki przenoszone na stanowisko, w obrębie którego występują czynniki, mogące zagrażać życiu pacjenta. Do przeprowadzenia badań wstępnych nie są zobligowane podmioty ponownie przyjmowane przez tego samego pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy.

Analizy okresowe powinny wykonać wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie. Częstotliwość badań ustala lekarz medycyny pracy, biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnej jednostki oraz warunki, panujące w związku z realizowanymi obowiązkami zawodowymi. Analizy kontrolne przeprowadza się w przypadku niezdolności osoby do wykonywania czynności na danym stanowisku z powodu choroby, trwającej ponad 30 dni.

Ustalenia te wynikają z 229 §2 artykułu Kodeksu pracy. Badania kontrolne pozwalają stwierdzić, czy dana osoba może wykonywać swoje obowiązki po przebytej chorobie.

Analizy przeprowadza się na wniosek zatrudnionej jednostki, jeśli pracowała ona w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Badania pozwalają określić, czy dana osoba cierpi na tzw. chorobę zawodową.


Obowiązki pracodawcy

Wstępne, okresowe i kontrolne analizy lekarskie przeprowadzane są na zlecenie właściciela firmy. Skierowania do warszawskiego lekarza medycyny pracy wydaje się w dwóch egzemplarzach. Jedno z nich należy do specjalisty, drugie do pacjenta. Przełożony powinien przechowywać skierowania w ramach medycyny pracy w aktach osobowych zatrudnionej jednostki. Właściciel firmy zobowiązany jest również do zatrzymania orzeczenia lekarskiego. Skierowanie do specjalisty medycyny pracy w Warszawie powinno zawierać informacje, dotyczące:

  • danych osobowych;
  • stanowiska;
  • czynników niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Okresowe i kontrolne badania przeprowadzanie są w godzinach pracy. Za czas niewykonywania czynności zawodowych w związku z wizytą u lekarza osoba zatrudniona powinna otrzymywać standardowe wynagrodzenie. Koszt przeprowadzenia badań ponosi pracodawca.


Badania lekarskie – zaniedbanie obowiązków

Właścicielowi firmy, który dopuści do wykonywania obowiązków zawodowych osobę bez badań zrealizowanych przez specjalistę w Warszawie w ramach medycyny pracy, grozi grzywna szacowana w granicach 1000 – 30000 zł. Kara ta związana jest naruszeniem przepisów BHP oraz praw pracowniczych.

Osoby zatrudnione na konkretne stanowisko i właściciele firm zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad. Warto pamiętać, by regularnie zlecać i realizować badania u warszawskiego specjalisty medycyny pracy. Dzięki temu można uniknąć kar finansowych.