Skip to main content
A- A A+

Kalendarz szczepień – pediatra z CMP o zmianach w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2021

17 lutego, 2021

Aktualny Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok został ogłoszony w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok.

Dokument stanowi uaktualnienie PSO na 2021 rok opublikowanego 26 października. W tym pierwszym PSO na 2021 rok nie uwzględniono jeszcze obowiązkowych szczepień przeciw rotawirusom.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1964), w którym zapisano szczepienie przeciwko rotawirusom, ukazało się dopiero 6 listopada.

Czego zatem Państwo - jako rodzice - możecie się spodziewać?

Kalendarz szczepień - szczepienia obowiązkowe

W części I PSO „Szczepienia obowiązkowe”:

 • Wprowadzono zapis dotyczący szczepienia przeciwko rotawirusom doustnie wg wskazań producenta. W tym roku jest to szczepionka Rotateq podawana w 3 dawkach, pierwszą należy podać przed ukończeniem 12 tygodnia życia. Szczepienie jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po 31.12.2020r.
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce - zmieniono zapis dotyczący czasu, po jakim można przeprowadzić szczepienie po przebyciu odry, świnki lub różyczki – zamiast: „Szczepienie można przeprowadzić po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia”, jest: „Szczepienie można przeprowadzić po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta.”
 • Dodano wariant szczepień z zastosowaniem szczepionek wysoko-skojarzonych DTPa-IPV-Hib-HBV (typu 6 w 1).
 • Doprecyzowano wiek podania trzeciej dawki szczepionki przeciw wzw B oraz błonicy, tężcowi i krztuścowi na 6-7 miesiąc życia (było 5–6 miesiąc życia dla szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz 7. miesiąc życia dla szczepienia przeciwko WZW typu B).

Kalendarz szczepień - szczepienia zalecane

W części II PSO „Szczepienia zalecane”:

 • Szczepienie przeciwko ospie wietrznej - wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie wymieniono dodatkowo: uczniów i studentów szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.
 • Szczepienie przeciwko meningokokom w kolumnie z uwagami usunięto: „Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa), przeciwko serogrupom A, C – dzieciom od ukończenia 2 roku życia i dorosłym"
 • Szczepienie przeciwko pneumokokom - spośród grup, którym szczególnie zaleca się to szczepienie usunięto „dorosłych powyżej 50. roku życia”
 • Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu - wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmującym aktywność fizyczną poza pomieszczeniami (np. biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi) i inne osoby podejmujące aktywność na świeżym powietrzu, w szczególności turystom.
 • Szczepienie przeciwko WZW typu A - wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: osoby z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań (w zależności od sytuacji epidemiologicznej), pracowników medycznych, w szczególności oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych.
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce - wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

Nowe zasady szczepień

W części III PSO „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”:

Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce - zmieniono zasadę realizacji szczepienia uzupełniającego, zgodnie z którą drugą dawkę szczepionki przeciwko odrze śwince i różyczce należy podać:

 • w 6. roku życia dzieciom urodzonych w 2016 r. (rocznik 2016), 
 • w 10. roku życia u dzieci urodzonych w 2012 r. (rocznik 2012) i w 2013 r. (rocznik 2013).

Bardzo istotny jest ten zapis * U dzieci, które nie zostały zaszczepione w 6 roku życia, urodzonych w 2014r. (rocznik 2014) oraz w 2015r. (rocznik 2015) należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia. Oznacza to, że dzieci z tego rocznika będą wzywane do uzupełnienia szczepienia w przypadku jego braku.


Szczepienia w czasie pandemii

W części IV PSO „Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień”:

Dodano rozdział dotyczący zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, zwaną dalej „epidemią COVID-19”, obowiązkowe (oraz zalecane) szczepienia ochronne dzieci i młodzieży należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności w zapobieganiu styczności z osobami chorymi, z uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • Nie rekomenduje się odraczania terminów przeprowadzania szczepień podstawowych z powodów organizacyjnych. Terminy przeprowadzania szczepień podstawowych mogą zostać przyśpieszone. Zaś odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami pierwotnymi szczepienia podstawowego mogą ulec skróceniu do minimalnych zalecanych przez wytwórcę szczepionki w ChPL, gdy jest to uzasadnione zamiarem przeprowadzenia szczepienia przed spodziewanym epidemicznym wzrostem liczby zachorowań w przebiegu epidemii COVID-19.
 • W wyjątkowych sytuacjach, o ile z powodów wynikających z trwającej epidemii COVID-19 nie jest możliwe przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz szczepień, dopuszcza się czasowe odraczanie terminów przeprowadzania szczepień uzupełniających (dawek kończących schemat szczepienia podstawowego) –nie dłużej niż o 3 miesiące, oraz szczepień przypominających –nie dłużej niż o 12 miesięcy.
 • W przypadku czasowego albo długotrwałego odroczenia w przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, każdorazowo należy przeprowadzić szczepienia wyrównawcze, w tym należy ustalić IKSz.
 • Do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi zdrowymi należy stosować, odpowiednio do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, obowiązujące przepisy prawne.

 

Piśmiennictwo:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/program-szczepien-ochronnych-na-2021/

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/117/akt.pdf


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach