Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sieci Oddziałów Centrum Medycznego CMP

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa przedstawiamy Państwu politykę określającą w jaki sposób są gromadzone, przetwarzania i wykorzystywane dane osobowe.
1. Centrum Medyczne CMP przetwarza dane osobowe i wrażliwe mając na względzie przepisy prawa takie jak, m.in.:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity)
  • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

2. Administratorem Danych Osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sieć oddziałów Centrum Medycznego CMP z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Puławska 49
3. Pracownikom Sieci Przychodni Centrum Medycznego CMP zostały nadane przez Administratora, upoważnienia dostępu do Danych Osobowych zgodnie z zasadą „need to know” , która polega na nadaniu pracownikowi dostępu do danych co wynika ściśle z jego zakresu obowiązków. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych.
4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.
5. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.
6. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,

7.Dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. policja, sąd, prokuratura, ZUS).
8.W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
9.Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.