Polityka prywatności Portalu Pacjenta

Polityka prywatności Portalu Pacjenta

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Grupę Kapitałową CMP i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej:„Użytkownicy”) strony internetowej: https://cmp.med.pl/; www.zdrowie.cmp.med.pl; https://zacma.cmp.med.pl/; https://sklep.cmp.med.pl/; https://szkolarodzenia.cmp.med.pl/; https://zdrowiedlafirm.cmp.med.pl/; https://portalpacjenta.med.pl; https://sklep.cmp.med.pl(dalej: „Strona”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Administratorem Danych Osobowych pozyskanych za pomocą Strony jest Grupa Kapitałowa CMP z siedzibą przy ulicy Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XII poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana w celu uwzględniania zmian w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią przedmiotowej Polityki i regularnego monitorowania zmian wprowadzanych przez Administratora.

II. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszczania), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane służbowe (stanowisko, dane firmy). Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. poprzez formularz kontaktowy, kontakt mailowy bądź telefoniczny);
 • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, pośredników finansowych, podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów);
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki,ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez

Administratora może, w szczególności, zawierać:

 • Dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek;
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail;
 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych: Administrator wykorzystuje profile typu funpage na portalach społecznościowych. Publiczne dane udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym

Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych:

 1. Facebook CMP
 2. Facebook Szkoła Rodzenia CMP
 3. Linkedin
 4. Youtube

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgodyUżytkownika na Przetwarzanie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
 • publicznym  lub  w   ramach  sprawowania  władzy  publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

 • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie informacji, komunikacja i kontakty z Użytkownikami, pracownikami i kontrahentami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, za pośrednictwem Strony.
 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie Strony i innych usług, komunikacja związana z usługami Administratora.
 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • organom administracji lub organom sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie III poniżej;
 • jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z Polityką Prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma ServoCode Sp. z o.o., Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, NIP: 8133719852, będąca twórcą tej Strony, a także świadczącana rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie innowacyjnych i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne;
 • wszystkie dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadzecel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych

Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko do czasu, gdy jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony swoich roszczeń.

IX. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@cmp.med.pl bądź za pośrednictwem nr tel.: 502 431 288

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Administrator korzysta z następujących Stron Internetowych:

portalpacjenta.med.plPodczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookie jest Grupa Kapitałowa CMP z siedzibą w Piasecznie

Użytkownik może zrezygnować z cookie (lub zastosować odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookie przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookie, zaznaczając zgodę na wszystkie pliki cookie lub zaznaczając wybrane pliki cookie. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Administrator korzysta z rodzajów cookie wymienionych poniżej:

 1. Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 1. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Administrator korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania,  konfiguracji,  bezpieczeństwa  i  niezawodności  Strony Internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookie prosimy kierować na adres e-mail rodo@cmp.med.pl. Zasady określone w Polityce cookie podlegają prawu polskiemu.

XI. Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcji Witryn, tj. interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta, formularza kontaktowego, Newslettera oraz Konta w Portalu Pacjenta.
 2. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą zostać wypowiedziane przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w punkcie 6. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z formularzy, zawierane są na czas nieokreślony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza do Administratora albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację między Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również, że posiadasz umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji w Witrynie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail jest niedozwolone. Korzystając z Witryny, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów międzynarodowych i lokalnych.
 1. W trakcie procedury rejestracji podajesz hasło, poprzez które następnie uzyskujesz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz go udostępniać osobom Konto jest niezbywalne. Zobowiązany jesteś do utrzymywania swoich danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, w aktualnej formie.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie takiego oświadczenia o wypowiedzeniu Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta nie ma wpływu na zawarte Umowy sprzedaży. Sposób wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta w Portalu Pacjenta został opisany w regulaminie Internetowego Portalu Pacjenta CMP.
 3. Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sposób wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta w Portalu Pacjenta został opisany w regulaminie Internetowego Portalu Pacjenta CMP.
 4. W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku zsubskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.
 5. Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrybcję newslettera.
 6. Newsletter jest dystrybuowany przez FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393 – podmiot ten przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający również zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkownikówpozyskane w procesie rejestracji, : adres e-mail oraz jeżeli dotyczy, adres IP i dane subskrybcji newslettera. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać przekazanych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których je otrzymał. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
 7. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody – newsletter nie będzie wysyłany.

XII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:

Administratorem Danych Osobowych: Grupa Kapitałowa CMP; e-mail: info@cmp.med.pl nr tel.: 22737 50 50

Inspektorem Ochrony Danych: p. Karolina Sybilska; e-mail: rodo@cmp.med.pl; nr tel.: 502 431 288.

XIII. Definicje

 • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
 • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).