Skip to main content
A- A A+

медична допомога для пацієнтів з України! Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy!

1 marca, 2022

Шановний український пацiєнте,

Медичний центр CMP пропонує громадянам України, що прибули до Польщi, БЕЗКОШТОВНI медичнi послуги загального характеру та БЕЗКОШТОВНУ допомогу лiкарiв-спецiалiстiв.

Що це означає:

 • Ви зможете отримати допомогу в кожному вiддiленнi медичного центру CMP (список з адресами: https://bit.ly/3JRtESG);
 • ми запевнимо Вам БЕЗКОШТОВНI послуги родинного лiкаря, терапевта, педiатра, а також послуги спецiалiстiв (гiнеколога, дерматолога, хiрурга, окулiста, ендокринолога);
 • Ви зможете скористатися правом отримати лiкарськi засоби за програмами пiдтримки здоров’я Мiнiстерства охорони здоров’я;
 • Вам буде надано профiлактичну допомогу та допомогу у лiкуваннi iнфекцiйних захворювань включно зi щепленням;
 • Вашi дiти мають право отримати щеплення згiдно з календарем щеплень;
 • iншi послуги спецiалiстiв будуть наданi за прейскурантом центру.

ХТО МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ПО ДОПОМОГУ?

 • громадянин України, який безпосередньо перетнув польсько-український кордон починаючи з 24 лютого 2022 року;
 • чоловiк/дружина громадянина України, про якого йдеться у пунктi (а), навiть якщо вiн/вона не є громадянином України;
 • громадянин України, який має «карту поляка» (навiть якщо вiн/вона не перетнув/ не перетнула безпосередньо польсько-український кордон) i в’їхав до Польщi починаючи з 24 лютого 2022 року;
 • найближча родина громадянина України, про якого йдеться у пунктi (с).

Право отримати медичнi послуги надається також дитинi, народженiй у Польщi, якщо його мати є особою, про яку йдеться у пунктi а чи б.

До найближчої родини належать чоловiк, дружина, батьки, дiдусi та бабусi, дiти, онуки, сестри, брати, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, шурин, золовка, пасинок та падчерка, всиновленi особи та їхнi чоловiки/дружини, а також особи, що перебувають у громадянському шлюбi.

Перевiрка права до користування медичними послугами здiйснюється на пiдставi наступних документiв:

 • закордонного паспорту громадянина України з вiдмiткою про перетин кордону;
 • довiдки, виданої прикордонною службою Республiки Польща;
 • посвiдчення особи (внутрiшнього паспорту громадянина України);
 • водiйського посвiдчення;
 • свiдоцтва про шлюб;
 • свiдоцтва про народження;
 • iншого документу, який пiдтверджує наявнiсть українського громадянства, перетину кордону, мiсце перетину кордону, статус чоловiка/дружини громадянина України, родиннi стосунки (для найближчої родини громадянина України, що має «карту поляка»);
 • спецiального номеру PESEL для громадян України;
 • Е-документу (повнолiтнi особи, зареєстрованi у повiтi (гминi), пiсля отримання номеру PESEL можуть створити профiль та активувати e-документ, що посiдчує статус особи, якiй надано права);
 • роздрукованого пiдтверждення створеного профiлю особи, якiй надано права (мiстить iм’я, прiзвище, номер PESEL).

ВТРАТА ПРАВА ДО КОРИСТУВАННЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ

Громадянин України, який виїхав з Польщi бiльше, нiж на мiсяць, втрачає право користуватися медичними послугами, що надаються за спецiальним законом.

Право користуватися медичними послугами, що надаються за спецiальним законом, не поширюється на тих, хто до 24 лютого 2022 року легально перебував у Польщi на пiдставi посвiдки на проживання, або мав статус бiженця, або подав заяву про надання такого статусу. Цi особи користуються правами, якi їм було надано ранiше.

Домовитися про вiзит до лiкаря можна за телефоном 22 737 50 50 або безпосередньо у нашому вiддiленнi. Список з адресами: https://bit.ly/3JRtESG.

Україно, ми з тобою!

 

Drogi Pacjencie z Ukrainy,

Centrum Medyczne CMP oferuje BEZPŁATNY dostęp do świadczeń medycznych obejmujących podstawową opiekę medyczną obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski oraz BEZPŁATNĄ ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

W związku z powyższym:

 • otrzymasz pomoc w każdej placówce Centrum Medycznego CMP. Lista i adresy placówek: https://bit.ly/3JRtESG;
 • gwarantujemy Ci BEZPŁATNY dostęp do lekarza medycyny rodzinnej, internisty, pediatry oraz specjalistów: ginekolog, dermatolog, chirurg, okulista, endokrynolog;
 • przysługuje Ci prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia;
 • przysługują Ci świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, w tym zalecane szczepienia;
 • Twoim dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych;
 • za inne usługi specjalistyczne obowiązują ceny zgodnie z cennikiem dostępnym w placówce

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ SĄ:

 • obywatele Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku.
 • małżonkowie obywateli Ukrainy wymienionych w pkt a, nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego.
 • obywatele Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą), którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.
 • członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, wymienionego w pkt c.

Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w pkt a lub b.

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych następuje na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

 • paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 • zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 • dowodu osobistego,
 • prawa jazdy,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu urodzenia,
 • innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsca przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,
 • specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
 • e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
 • wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

UTRATA UPRAWNIEŃ:

Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu. Te osoby zachowują swoje uprawnienia, które przysługiwały im wcześniej.

Jeśli chcesz umówić wizytę zadzwoń pod numer 22 737 50 50 lub odwiedź naszą placówkę. Lista i adresy placówek: https://bit.ly/3JRtESG.

Ukraino, jesteśmy z Tobą!

 


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach