Centrum Medyczne CMP – dotacja

Centrum Medyczne CMP – dotacja

przychodnia Warszawa, przychodnia Piaseczno, Centrum Medyczne CMP

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2016r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.02.01.01-14-2678/15-00 o dofinansowanie Projektu „Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
W rezultacie realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości obsługi pacjentów, zgodności przedsiębiorstwa do znowelizowanych aktów prawnych, narzucających wprowadzenie we wszystkich podmiotach leczniczych wyłącznie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz zapewnieniu błyskawicznego dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta w podmiotach leczniczych. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: Wdrożenie e-usług na poziomie 4 wraz z odpowiednią infrastrukturą. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Centrum Medyczne Puławska, personel, pacjenci. Lokalizacja projektu obejmować będzie Piaseczno i Warszawę. Projekt realizowany będzie w etapach związanych z projektowaniem systemu, przygotowaniem warstwy sprzętowej i oprogramowania i zakończy się wdrożeniem systemu do działania przedsiębiorstwa. Projekt zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i placówkami medyczni w postaci Systemu e-Usług Internetowych zintegrowanego z P1. Proponowane systemy informatyczne będą tak projektowane aby możliwa była integracja z systemami centralnymi przy wykorzystaniu API. Wdrożenie oprogramowania podsystemów, umożliwi uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. dostęp do informacji medycznej z dostępem poświadczonym ePuap, dostęp do wyników badań. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera, telefonu komórkowego oraz dowolnego urządzenia obsługującego standard http.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 111 568,46 PLN
Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 3 289 254,76 PLN

-->